MERSİN İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

İhale Duyurusu (Mersin Arkeoloji Müzesi Kafeterya ve Satış Mağazası Kiraya Verilecektir)

İHALE DUYURUSU (KİRALAMA)

1-İHALENİN KONUSU: Mersin  Arkeoloji Müze Müdürlüğü bünyesinde bulunan 1 adet kafeterya ve  1 adet satış  mağazasının  kiraya verilmesi.    

2-İHALENİN GÜNÜ VE SAATİ :24/06/2020  Çarşamba günü  Saat:10:00

3-İHALENİN YERİ:Gazi Mah.Adnan Menderes Bulvarı, No: 54 adresinde bulunan Müze Müdürlüğü hizmet binası.

4-İHALE USULÜ: 2886 Sayılı Kanunun 51/g maddesi uyarınca Pazarlık Usulü

5-KİRA SÜRESİ:3(Üç ) Yıl

6-MUHAMMEN BEDEL:Aylık 6.625,00-TL X 12 ay =79,500,00-TL (Yetmişdokuzbinbeşyüz- TL.)+KDV                       


7-İHALE İLE İLGİLİ ŞARTNAME VE EKLER: Mersin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nden  ücretsiz olarak ve Web sitemizden temin edilebilir ve görülebilir.

8-GEÇİCİ TEMİNAT             : 1 Yıllık tahmini kira bedelinin %3 oranında Geçici Teminat alınır

9-ŞARTNAME BEDELİ:Alınmayacak

10-İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN ARANAN ŞARTLAR:

  1. İSTEKLİ' yi temsile yetkili kişilerin kanuni ikametgâhı,

  2. İSTEKLİ' nin Tebligat adresi

  3. İSTEKLİ' nin telefon, faks, elektronik posta adresi

  4. İmza sirküleri (noter tasdikli)

  1. Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli (ihalenin yapıldığı yıla ait) imza sirküleri

  2. Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliği temsile yetkili olanların noter tasdikli (ihalenin yapıldığı yıla ait) imza sirküleri (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)

5-Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya meslek odası belgesi
5.1-Gerçek kişi olması halinde, ilgisine göre Ticaret Sanayi Odası veya Esnaf veya Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge (ihalenin yapıldığı yıla ait)

5.2-Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair (ihalenin yapıldığı yıla ait) belge,

6-Ticaret Sicili Gazetesi

  1. Şartname tarihi itibariyle geçmişe yönelik vergi borcu olmadığına dair vergi dairelerinden (KİK göre) ve SGK prim borcu olmadığına dair SGK' dan alınmış belgeler

  2. Okunduğu ve şartlarının kabul edildiği beyanı içeren, her sayfası imzalanmış şartname ve ekleri

            9-  Savcılıktan sabıka kaydı (Gerçek kişi, Tüzel Kişilik ise yetkilisi)

İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ