MERSİN İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Kamu Hizmet Standartları

                                                                                             MERSİN VALİLİĞİ

                                                                            İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

                                                                              HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SIRA NO

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE)

1

‘Fiyat Tarifesi’ Onayı

1-Dilekçe,

2-Fiyat tarifesi (iki takım)

2 gün

2

‘Müşteri Şikâyet’ Defteri Onayı

Dilekçe.

2 gün

3

‘Denetleme’ Defteri Onayı

Dilekçe.

2 gün

4

Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet İzin Belgesi (Su Üstü)

1-Dilekçe,

2-İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü onaylı seyahat acentası / otel işletme belgesi,

3-Turizm amaçlı sportif faaliyette çalıştırılacak personelin yapacakları görevleri belirten liste,

4-Personele ilişkin SGK tarafından verilen işe giriş belgesinin onaylanmış bir örneği,

5-Sportif faaliyette görevlendirilecek personele ait ehliyetin aslı veya onaylı sureti,

6-Faaliyette kullanılacak malzeme veya araçların ilgili mevzuata uygun kullanım belgeleri ile bunlara ilişkin test belgelerinin aslı veya onaylı sureti,

7-Turizm amaçlı sportif faaliyete katılan personel veya turistlere ait kaza sigortası, mali mesuliyet sigorta poliçelerinin asılları veya onaylanmış suretleri,

8-Konaklama tesisinin talebinin bulunmaması durumunda söz konusu faaliyeti gerçekleştirecek seyahat acentesinin turizm işletme belgeli konaklama tesisi ile aralarında yapacağı protokol,

1 ay

5

Jurnal Defteri ve Faaliyete Katılanlar Defteri Tasdiki

1-Kimlik fotokopisi,

2-Yetki belgesi,

3-Jurnal defteri,

4-Sportif faaliyete katılanlar defteri.

2 gün

6

Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet İzin Belgesi (Su Altı)

1-Dilekçe,

2-Seyahat acentesi veya otel işletme belgesi (İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce onaylı),

3-Turizm amaçlı sportif faaliyette çalıştırılacak personelin yapacakları görevleri belirten liste,

4-Personele ilişkin SGK tarafında verilen işe giriş belgesinin onaylanmış bir örneği,

5-Sportif faaliyette görevlendirilecek personele ait ehliyetin aslı veya onaylı sureti,

6-Faaliyette kullanılacak malzeme veya araçların ilgili mevzuata uygun kullanım belgeleri ile bunlara ilişkin test belgelerinin aslı veya onaylı sureti,

7-Dalış merkez yetki belgesi,

8-Turizm amaçlı sportif faaliyete katılan personel ve turistlere ait kaza sigortası, mali mesuliyet sigorta poliçelerinin asılları veya onaylanmış suretleri,

9-Sportif faaliyette kullanılacak zorunlu malzeme ve araçlar listesi,

10-Dalış noktaları,

11-Jurnal Defteri,

12-Turizm amaçlı sportif faaliyete katılanlar defteri,

13-Konaklama tesisinin talebinin bulunmaması durumunda söz konusu faaliyeti gerçekleştirecek seyahat acentesinin turizm işletme belgeli konaklama tesisi ile aralarında yapacağı protokol,

14-Bütün belgelerin asılları veya noterden / ilgili kurumlardan onaylanmış örnekleri verilecektir.

1 ay

7

Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet İzin Belgesi Yenileme (Araç Gereç Değişikliğinde)

1-Dilekçe,

2-Jet-Ski liman envanter kayıtları,

3-Teknelerin tonilato belgeleri,

4-Teknelerin denize elverişlilik belgeleri,

5-Araçların test belgeleri ve faturaları.

10 gün

8

Müze ve ören yerlerinin Süreli kullanımı (Tahsis)

Dilekçe

15 gün

9

Define Arama Ruhsatı

Define aramak isteyenler,

1-Dilekçe,

2-Tapu,

3- 1/500 ölçekli tasfiye münhanili haritası veya krokisi,

4-Krokisi çıkarılamayacak ev ve bunun gibi yerler için ise ada, parsel ve çap numarasını belirten vaziyet planı,

5-Fotoğrafları,

6-Define aranacak yer için muvafakatname.

15 gün (Hava muhalefeti nedeniyle Valilik Oluru ile 15 gün daha uzatılabilir)

 

10

Taşınmaz Kültür Varlıklarının Onarımına yardım

A. Proje Yardımları için

a) Yardım başvuru dilekçesi,

b) T.C. kimlik numarası beyanı (T.C. kimlik kartı fotokopisi),

c) Kanuni tebligat adresi ve iletişim bilgisi,

ç) Mal sahibi adına yapılacak başvurularda noter onaylı vekâletname ve/veya veraset ilamı,

d) Taşınmaza ilişkin tescil kararı,

e) Başvuru tarihi itibarıyla son üç ay içinde alınmış güncel tapu kaydı (Başvuru sahibi adına haciz kaydı bulunmayan ve tüm hissedarları gösteren güncel tapu kaydı),

f) Taşınmazın kadastral durumunu gösteren belge,

g) Projenin kapsamına, işin bitirilme süresine, yapı alanına ve yaklaşık maliyetineilişkin mimar tarafından hazırlanan rapor,

ğ) Yapının iç, dış ve yakın çevresini gösteren net çekilmiş fotoğrafları (Basılı ve CD ortamında),

h) Projeyi hazırlayacak mimarın uygulama aşamasında denetim işlemlerini gerçekleştirileceğine dair mimar tarafından imzalı taahhütname

B. Proje Uygulama Yardımları için

a) Yardım başvuru dilekçesi,

b) T.C. kimlik numarası beyanı (T.C. kimlik kartı fotokopisi),

c) Kanuni tebligat adresi ve iletişim bilgisi,

ç) Mal sahibi adına yapılacak başvurularda noter onaylı vekaletname ve/veya veraset ilamı,

d) Taşınmaza ilişkin tescil kararı,

e) Uygulamaya başlanabilmesi için gerekli tüm çizim, proje, bilgi ve belgelerin uygun ol olduğuna ilişkin Koruma Bölge Kurulu kararı ve onaylı projeler, (rölöve ve restorasyon projeleri) (Basılı ve/veya taranmış olarak CD ortamında),

f) Başvuru tarihi itibarıyla son üç ay içinde alınmış güncel tapu kaydı (Başvuru sahibi adına haciz kaydı bulunmayan ve tüm hissedarları gösterir güncel tapu kaydı),

g) Taşınmazın kadastral durumunu gösteren belge,

ğ) Uygulamanın kapsamına, işin bitirilme süresine, uygulama aşamalarına ve yaklaşık maliyetine ilişkin mimar ve ilgili mühendislerce hazırlanan rapor, (Restorasyon maliyetlerine iliş ilişkin)

h) Yapının iç, dış ve yakın çevresini gösteren net çekilmiş fotoğrafları (Basılı ve CD ortamında)

6 ay

11

Koleksiyonerlik Belgesi Talebi

1-Dilekçe;

2-Nüfus hüviyet cüzdanı örneği,

3-İkametgâh belgesi

4-Eski eser kaçakçılığı, kaçak kazı veya gizli define arayıcılığı gibi suçlardan hükümlü olmadığına dair Cumhuriyet Savcılığından alınacak belge,

5-Üç adet vesikalık fotoğraf,

6-Koleksiyonun bulundurulacağı yerin adresi

7-Varsa ellerinde bulunan eserlerin adını ve cinsini belirtir bir liste,

8-Tüzel kişilerden ise, 5 ve 6. maddelerde belirtilen belgeler ile yetkili kurullarından alınan karar veya onay ile birlikte Müdürlüğümüze başvurmaları gerekmektedir.

3 ay

12

Özel Müze Kurma Talebi

1-Dilekçe,

2-Müze olarak kullanılacak binanın 1/100 ölçekli planı,

3-Binanın adresi ile tapu kaydı veya intifa, irtifak hakkı veya kira sözleşmesi gibi haklarla en az on yıl kullanma iznini gösteren belge örneği

4-Mevcut kültür ve tabiat varlıklarının sıra numarası, adı, cinsi ve ölçülerini belirtir bir listesi,

5-Tüzel kişilerin yetkili organlarından alınmış karar veya onay.

6-Müze olarak kullanılacak binanın Yönetmelikte belirtilen şartları taşıması gerekmektedir.

6 ay

13

Müze Kartı Talebi

Nüfus cüzdanı / Pasaport / Sürücü Ehliyeti

Müracaat Halinde

14

Kitap, CD, DVD, VCD Satıcıları, Matbaalar, Yayınevleri, Sinemalara Sertifika verilmesi

1-(www.telifhaklari.gov.tr) sitesi “sertifika vatandaş başvurusu” bölümünden alınan “Talep Numarası”,

2-Banka Dekontu (T.C. Merkez Bankası Ankara Şb. 350121007.8)

3-Faaliyet Belgesi,

4-Vekâlet Yazısı (İşyeri sahibi değilse),

5-İmza sirküleri (Tüzel Kişi),

6-Vergi Levhası,

7- TC. Kimlik No.

2 gün

15

Film Çekim İzni

1-Yerli film yapımcıları ve şahısların Bakanlığımızca hazırlanan Yerli Film Çekim Bildirim Sistemi (https://cekimizni.ktb.gov.tr) üzerinden çekim başlama tarihinden en az 5 (beş) iş günü öncesinden başvuru yapması gerekmektedir.

2-Yerli film yapımcıları ve şahıslar için alınan çekim izni onayı imzalanmasına müteakip kurumumuzca “Yerli Film Çekim Bildirim Sistemine yüklenecektir.

3-Yabancı film yapımcıları ve şahısların Bakanlığımız Sinema Genel Müdürlüğünebaşvuru yapması gerekmektedir.

5 gün

16

Korsan Yayın İhbarı İşlemi

 

Dilekçe.

 

15 gün

 

17

C. Savcılığı, Gümrük ve Emniyetten Gelen Kitap, CD, DVD, VCD ve var ise bunların Bandrol Tetkiki

1-Resmi Yazı,

2-Kitap ve CD, DVD, VCD ‘ler.

1 ay

18

Özel Tiyatrolara Devlet Desteğinin Tetkiki İşlemi

1-Dilekçe,

2-Afiş/davetiye örnekleri,

3-Gider belgeleri,

4-Oyun izlenme yazıları.

 

1 ay

19

 

 

Şenlik, Etkinlik, Fuar ve Festival Etkinliklerine Maddi Yardım İşlemi ve Denetimi

1-Dilekçe,

2-Etkinlik programı,

3-Gider bilânçosu,

4-Afiş/davetiye örnekleri,

5-Gider belgeleri,

6-İzleme formu.

 

4 ay

20

 

 

 

Yaygın Kültürel Eğitim Faaliyetleri Planı Kapsamında Açılan Kursların İşlemleri ve Denetimi

1-Dilekçe,

2-Nüfus cüzdanı örneği,

3-Özgeçmiş Formu

4-SGK Belgesi,

5-Öğrenim Durumunu Gösterir Belge,

6-Taahhütname

7-Kurs Belirleme Formu,

8-Yıllık Eğitim Planı,

9-Kursiyer Listesi,

10-Malzeme Listesi

 

 

 

 

3 ay

21

Devlet Güzel Sanatlar Galerisinin Tahsisi

1-Dilekçe,

2-Eser örnekleri,

3-Taahhütname

15 gün

 

 

22

Taşınmazların 2863 Sayılı Yasa Açısından İncelenmesi

1-Dilekçe,

2-Tapu örneği,

3- Harita.

 

2 ay

23

Kişilerce müzeye getirilen taşınır kültür varlıklarının incelenmesi ve müzeye alınması

 

 

Nüfus cüzdanı fotokopisi.

 

 

1 ay

 

 

24

Eğitim Faaliyetleri (seminer, müze aktiviteleri)

 

İlgili okul ve gurupların dilekçesi.

 

1 gün

 

 

 

25

Tanıtım Faaliyetleri (seminer ve rehberli gezi)

 

 

İlgili okul ve gurupların dilekçesi.

 

1 gün

 

26

 

Yurt Dışına Çıkarılacak Eşyaların

Ekspertiz İşlemleri

 

Yurtdışına çıkarılacak eşyanın Müze Müdürlüğüne getirilmesi.

 

Müracaat Halinde

 

 

27

III. Derece Arkeolojik Sit Alanları, Sondaj Kazıları

1-Dilekçe,

2-Tapu örneği,

3-Harita,

4-İmar durumu, kadastral haritası ve çapı,

5- Nüfus cüzdanı fotokopisi.

 

 

1 ay

28

Kütüphane Üyeliği

TC. Nüfus Cüzdanı / Ehliyet

Müracaat Halinde

29

Kitap Ödünç Verme Hizmeti

Kütüphane Üye Kartı/ T.C. Kimlik Numarası

Müracaat Halinde

30

İnternet Hizmeti

Kütüphane Üye Kartı

Müracaat Halinde

31

Konuşan Kütüphane Hizmeti

Kütüphane Üye Kartı

Müracaat Halinde

32

Geçici Koleksiyon Hizmeti

Talep yazısı

10 gün

33

Kültür Merkezi Kullanım Talebi

Dilekçe

10 gün

34

Turizm Danışma ve Tanıtıcı yayın talebi

İlgili kurum/kuruluş ya da kişilerin gerekçeli (adet, tür, dil vb. özellikleri belirtilen) dilekçesi ile müracaatı

Şahsen başvuruda aynı gün, posta yoluyla 10 gün

 

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

 

İlk Müracaat Yeri

:

Mersin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

İsim

:

Emel GÖKBEL

Unvan

:

İl Müdür Yardımcısı

Adres

:

Camişerif Mah. Uray Cad. No:15/A Akdeniz/Mersin

Telefon

:

0 324 280 22 03

Faks

:

0 324 280 23 01

E-Posta

:

iktm33@ktb.gov.tr

 

 

 

İlk Müracaat Yeri

:

Mersin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

İsim

:

Turabi AKTÜRK

Unvan

:

İl Müdür Yardımcısı

Adres

:

Camişerif Mah. Uray Cad. No:15/A Akdeniz/Mersin

Telefon

:

0 324 280 22 05

Faks

:

0 324 280 23 01

E-Posta

:

iktm33@ktb.gov.tr

 

 

 

İlk Müracaat Yeri

:

Mersin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

İsim

:

Murat GELERİ

Unvan

:

İl Müdür Yardımcısı

Adres

:

Camişerif Mah. Uray Cad. No:17 Akdeniz/Mersin

Telefon

:

0 324 280 22 04

Faks

:

0 324 280 23 01

E-Posta

:

iktm33@ktb.gov.tr

 

 

 

İkinci Müracaat Yeri

:

Mersin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

İsim

:

Cengiz EKİCİ

Unvan

:

İl Müdürü

Adres

:

Camişerif Mah. Uray Cad. No:17 Akdeniz/Mersin

Telefon

:

0 324 280 22 00

Faks

:

0 324 280 23 01

E-Posta

:

iktm33@ktb.gov.tr